Vykurovacia sezóna

Blíži sa nové vykurovacie obdobie a teda zvýšené riziko vzniku požiaru, najmä v rodinných domoch, obchodoch, malých prevádzkach a úradoch následkom vykurovania v týchto objektoch.

Hlavnou príčinou vzniku požiaru je:

 • nesprávna inštalácia a manipulácia s vykurovacími telesami
 • nesprávna inštalácia dymovodov a komínov
 • skladovanie horľavých látok a predmetov v blízkosti vykurovacích telies a zdrojov tepla.

Prevencia:

 • Priechodnosť prípadne vyhotovenie únikových ciest
 • Ľahký prístup k hlavným uzáverom alebo vypínačom el.energie, plynu, vody
 • Dodržiavanie odstupných vzdialeností pri inštalácii el.spotrebičov
 • Dodržiavanie vzdialenosti zdrojov tepla (krb, pec, atď.) od horľavých materiálov
 • Neukladanie horľavých materiálov v blízkosti alebo na zdroje tepla
 • Inštaláciu vykurovacích telies je potrebné vykonať podľa návodu a podľa potreby odborným pracovníkom
 • Pod vykurovacie telesá s pevným palivom zabezpečiť nehorľavú podložku
 • Nevykonávať neodborné opravy vykurovacích telies a zdrojov tepla
 • Pri kúrení tuhým palivom nepoužívať na rozkurovanie horľavé kvapaliny ako benzín, petrolej …
 • Používať len palivo, ktoré je pre daný spotrebič určené
 • Žeravý popol vysypávať do nehorľavých nárob (napr. plechových) na to určených
 • Pravidelné kontroly a čistenia dymovodov a komínov
  • vykonávanie čistenia komínov len osobou s odbornou spôsobilosťou
  • kontrolu a čistenie je potrebné vykonávať podľa výkonu kotla a použitého paliva v určených zákonných lehotách.

Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW:

Raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá.
Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky.
Raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:
Raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá.
Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.